ရွှေကျမ်းချက်

Leave a comment

MV 1_Gen 1;1 MV 2_Exo 20;8 MV 3_Lev 19;30 MV 4_Num 6;24-26MV 5_Deu 4;2 MV 6_Josh 1;9 MV 7_Judges 13;4 MV 8_Ruth 1;16 MV 9_I Sam 16;7 MV 10_ 2 Sam 22;29  MV 11_I Kings 3;9 MV 12_2Kings 6;16 MV 13_I Chro 16;23,24 MV 14_2Chor 16;9 MV 15_Ezr 3;11 MV 16_Nehemiah 8;10 MV 17_Esther 4;14 MV 18_Job 36;11 MV 19_Psalm 24;1,2 MV 20_Pro 1;7 MV 21_Ecc 12;13 MV 22_Songs2;16  MV 23_Isiah 58;13,14 MV 24_Jer 33;3 MV 25_Lam 3;22,23 MV 26_Ezk 20;20  MV 27_Daniel 2;21,22 MV 28_Hosea6;6 Lifestyles MV 30_Amos 3;7  MV 31_Obadiah 1;15 MV 32_Jonah 4;2 MV 33_Micah 6;8 MV 34_Nahum 1;7  MV 35_Hab 3;19 MV 36_Zep 1;14 MV 37_Hagg 1;5 MV 38_Zech 4;6  MV 39_Malachi 3;10 MV 40_Mtt 6;33 MV 41_Mk 2;27 MV 42_Lk 4;16 MV 43_John 11;25,26 MV 44_Acts 4;12 MV 45_Rom 13;8 MV 46_I Cor 10;31  MV 47_IICor5;17 MV 48_Galatians 6;9 MV 49_Eph 4;26 MV 50_Phi 4;4  MV 51_Col 3;2 MV 52_I Thes 5;17 MV 53_2The 3;10 MV 54_I Tim 2;4  MV 55_II Tim 1;7 MV 56_Titus 1;16 MV 57_Philemon 1;20 MV 58_Heb 4;4,9  MV 59_James 2;26 MV 60_I Peter 4;7 MV 61_II Peter 1;6,7 MV 62_ I John 2;3,4  MV 63_II John 1;9 MV 64_III John 1;11 MV 65_Juda 1;7 MV 66_Rev 22;12

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *